1944 Le crash au 508e PIR

Avion C47 Dakota

Avion C47 Dakota